Parawax - SviRest Group

Prodej parafínových vosků - Výroba svíček

GDPR - Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Jako společnost Svirest s.r.o. se sídlem Polní 494, 267 06 Hýskov IČO: 61778605, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze pod sp. zn. C 67414 si velmi vážíme vaší důvěry a klademe velmi velký důraz na ochranu vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Zpracováváme veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména pak nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 („GDPR“) a to pro níže uvedené účely.

Objednání zboží a služeb

Pro zpracování vašeho nákupu, doručení zboží, zajištění plnění objednaných placených i bezplatných služeb a komunikaci s vámi v souvislosti s těmito objednávkami zpracováváme tyto údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, e-mail, telefon, číslo bankovního účtu, historie nákupů. Jedná se o data zpracovávaná pro účely plnění smlouvy, ať už se jedná o smlouvu uzavřenou v klasické písemné formě, prostřednictvím internetového formuláře nebo ústně. Data o placených objednávkách zpracováváme rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem.

Vystavené doklady jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.

Informační a obchodní sdělení (Newsletter)

Pro účely informačních a obchodních sdělení využíváme osobní údaje v rozsahu email, jméno, příjmení, telefon. Tyto údaje využíváme pouze v rozsahu povoleném zákonem nebo na základě vámi uděleného souhlasu se zasíláním informačních a obchodních sdělení. Výše uvedené údaje budou pro tento účel zpracovávány až do odvolání uděleného souhlasu. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat ve správě uživatelského účtu nebo pomocí odkazu „Odhlásit/Aktualizovat odběr“, obsažený v každém zaslaném informačním nebo obchodním sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání informačních a obchodních sdělení společnosti Svirest, s.r.o. možné.

Práva subjektů

V případě, že budeme zpracovávat osobní údaje návštěvníků webových stránek, osob volajících na zákaznickou linku, zákazníků či jiných osob v souladu s tímto prohlášením, náleží každému z nich:

– právo na přístup osobním údajům (zahrnuje například právo získat potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování)
– právo na opravu nepřesných osobních údajů
– právo na výmaz osobních údajů (za předpokladu, že nejsou oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů)
– právo na omezení zpracování osobních údajů (do doby vyřešení podnětu, v němž bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování, nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování)
– právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (pokud jako správce neprokážeme, že je dán závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zpracování ukončíme bez zbytečného odkladu)
– právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (pokud udělil souhlas například se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely)

Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů či v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou dotčené osoby obracet na společnost Svirest s.r.o. jakýmikoli prostředky.

© Copyright SVIREST s.r.o. | Zásady cookies | zásady ochrany osobních údajů | webdesign